EBPA2020 01

ด้วยสมาคมการยศาสตร์ไทย (สกท.) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดให้มีการพิจารณาและยกย่องเชิดชูทั้งบุคคลและหน่วยงานของผู้ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน   รางวัลดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ (Ergonomics Best Practice Awards: EBPA) ได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่องมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนางานด้านการยศาสตร์ในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงและปัญหาการบาดเจ็บหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงงานทางด้านการยศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการยศาสตร์ ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องมีการนำไปใช้งานจริงแล้วและเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 ตุลาคม  2563 Update01   โดยจะประกาศผลในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงการดาวน์โหลดเกณฑ์การพิจารณา วิธีการจัดเตรียมผลงาน และแบบฟอร์ต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.est.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ขั้นตอนการส่งผลงานทางออนไลน์คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดส่งผลงานคลิกที่นี่ [PDF]    [MS-WORD]

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดส่งผลงานประเภทบริหารจัดการเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint ที่ใช้สำหรับการจัดเตรียมผลงานคลิกที่นี่ 

สำหรับปีนี้การมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการทางด้านการยศาสตร์แห่งชาติ (ERGOCON 2019) www.est.or.th/ErgoCon2019  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  โดยเจ้าขอผลงานทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นเกียรติกับเจ้าของผลงานสืบต่อไป

ขั้นตอนการจัดส่งผลงาน มีดังนี้

[1] จัดเตรียมผลงานตามคู่มือที่กำหนด พร้อมใบยินยอมของผู้บริหารหน่วยงาน

[2] ติดต่อสมาคมการยศาสตร์ไทย เพื่อของส่งผลงาน แจ้งชื่อผู้ที่จัดส่งผลงานและหน่วยงาน มาทางอีเมลที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

[3] สมาคมจัดส่ง clound drive เพื่อให้ทัน upload ผลงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้