ในปีนี้ สมาคมการยศาสตร์ไทย ได้รับเกียรติจากเครือข่ายสมาคมการยศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Network of Ergonomics Societies; SEANES) ให้เป็นผู้แทนหลักในการจัดประชุมวิชาการทางการยศาสตร์ของภูมิภาคครั้งที่ 5 (The 5th International Conference of Southeast Asian Network of Ergonomics Societies; SEANES2018)  ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวามค พ.ศ. 2561 โดยคาดว่าจะมีนักวิจัย นักวิชาการ นักการยศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เข้ารวมประมาณ 100 -150 คน เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) และการยศาสตร์ (Ergonomics) อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้การรับรองจากสหพันธ์การยศาสตร์ระหว่างประเทศ (IEA) แล้วแล้วภายใต้แนวคิด Multidisciplinary for Human Well-Being and Design”

ในการนี้ สมาคมการยศาสต์ไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญทางหน่วยงานของท่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายการยศาสตร์แห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ผู้สนใจจากหน่วยงานของท่านจะสามารถใช้สิทธิในการลงทะเบียนในอัตราพิเศษเช่นเดียวกับสมาชิกรายปีของสมาคมการยศาสตร์ไทย หากท่านไม่ขัดข้องทางสมาคมการยศาสตร์ไทยใคร่ขอข้อมูลหน่วยงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อลงในเว็บไซต์ของการจัดประชุม โดยสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/T2HEew    พร้อมกันนี้ทางสมาคมการยศาสตร์ไทยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ตามเอกสารที่แนบมา  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ที่ www.est.or.th/SEANES2018/ 

© Copyright 2018 by Ergonomics Society of Thailand: Any enquiry please contact ergo@est.or.th