สมาชิกสมาคมการยศาสตร์ไทย 
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ   PDF   หรือ  MS-Word  

ใบสมัครสมาชิกสมาคมการยศาสตร์ไทยออนไลน์ 

ประเภทของสมาชิกประเภทของสมาชิก
สมาชิกสมาคมการยศาสตร์ไทย  มี 3 ประเภทคือ

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่
   1.1. สมาชิกสามัญบุคคล    ผู้ที่มีความรู้หรือมีหน้าที่ หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการยศาสตร์
   1.2. สมาชิกสามัญสถาบัน นิติบุคคลที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวข้อง และสนใจงานการยศาสตร์

2. สมาชิกสมทบ นักศึกษาที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพบำบัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงเกียรติ ผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติให้เชิญเขาเป็นสมาชิกสมทบ

สิทธิของสมาชิกสิทธิของสมาชิก

1. ประดับเครื่องหมายของสมาคม

2. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร

3. ได้รับส่วนลดสำหรับค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการและการฝึกอบรมต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

4. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของสมาคม

5. เข้าชื่อรวมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้

6. สมาชิกสามัญบุคคล มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคม

7. สมาชิกสามัญสถาบัน มีสิทธิส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและการฝึกอบรมต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น โดยสามารถได้รับส่วนลดสำหรับค่าลงทะเบียนไม่เกิน 5 คน มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคมได้ 1 ตำแหน่ง

© Copyright 2018 by Ergonomics Society of Thailand: Any enquiry please contact ergo@est.or.th