EST Logo02

   ด้วยสมาคมการยศาสตร์ไทย (Ergonomics Society of Thailand: EST) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2544 โดยความร่วมมือของนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่มีความสนใจการพัฒนางานด้านการยศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน  สมาคมการยศาสตร์ไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์การยศาสตร์ระหว่างเทศ  (International Ergonomics Association: IEA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านการยศาสตร์ทั้งการวิจัย การออกแบบ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข กายภาพบำบัด จิตวิทยา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกแบบและปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น มีความสะดวกสบายขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต่างๆ

   

Logo ErgoCon2016 Thai Eng   ในปีนี้สมาคมการยศาสตร์ไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ (National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016) ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) และ การยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางด้านการยศาสตร์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดการส่งเสริม การพัฒนา การแลกเปลี่ยนและการบูรณาการความรู้ระหว่างสาขาวิชาร่วมกัน

   การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ เกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่ายที่มีการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านการยศาสตร์ ทางสมาคมต้องขอบคุณทุกๆ หน่วยงานมา ณ โอกาศนี้ 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ 

(1) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ErgoCon2016 ขนาด A3  

(2) หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา ErgoCon2016 icon Update   

(3) เอกสารแนบและรายละเอียดของงาน ErgoCon2016 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา ErgoCon2016  icon Update 

(4) รายละเอียดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Ergonomics Workshop) วันที่ 17 ธันวาคม 2559 icon Update  

(5) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา ErgoCon2016 icon Update

(6) สถานที่ประชุมและการจองที่พัก icon Update

 

 

Joomla templates by a4joomla